Xiaomi - 上市與未上市產品

  廠牌/型號 最低價
黑鯊遊戲手機 Helo 介紹 黑鯊遊戲手機 Helo 未上市
紅米 Note 7 Pro 介紹 紅米 Note 7 Pro 未上市
紅米 Note 7 (4GB+64GB) 介紹 紅米 Note 7 (4GB+64GB) 最低價格: 5,900
紅米 Note 7 (4GB+128GB) 介紹 紅米 Note 7 (4GB+128GB) 最低價格: 6,800
紅米 Note 6 Pro (4GB+64GB) 介紹 紅米 Note 6 Pro (4GB+64GB) 最低價格: 4,800
紅米 Note 6 Pro (3GB+32GB) 介紹 紅米 Note 6 Pro (3GB+32GB) 最低價格: 4,400
紅米 Note 5 (4GB+64GB) 介紹 紅米 Note 5 (4GB+64GB) 最低價格: 4,900
紅米 Note 5 (3GB+32GB) 介紹 紅米 Note 5 (3GB+32GB) 最低價格: 4,200
紅米 7 介紹 紅米 7 最低價格: 3,900
紅米 6 (4GB+64GB) 介紹 紅米 6 (4GB+64GB) 最低價格: 3,700
紅米 6 (3GB+32GB) 介紹 紅米 6 (3GB+32GB) 最低價格: 3,400
紅米 5 Plus (64GB) 介紹 紅米 5 Plus (64GB) 最低價格: 5,500
Pocophone F1 介紹 Pocophone F1 最低價格: 10,700
MIX 3 介紹 MIX 3 最低價格: 15,000
MIX 2S 介紹 MIX 2S 最低價格: 9,900
MIX 2 (64GB) 介紹 MIX 2 (64GB) 最低價格: 7,000
MIX 2 (128GB) 介紹 MIX 2 (128GB) 最低價格: 8,100
Max 3 (4GB+64GB) 介紹 Max 3 (4GB+64GB) 最低價格: 7,600
A2 介紹 A2 最低價格: 6,500
9 介紹 9 最低價格: 14,200
8 Pro 螢幕指紋版 介紹 8 Pro 螢幕指紋版 最低價格: 13,800