OPPO - 上市與未上市產品

  廠牌/型號 最低價
R17 Pro 介紹 R17 Pro 最低價格: 15,700
R17 介紹 R17 最低價格: 11,500
R15 Pro 介紹 R15 Pro 最低價格: 14,600
R15 介紹 R15 最低價格: 11,300
R11s Plus 介紹 R11s Plus 最低價格: 9,800
R11s 介紹 R11s 最低價格: 8,500
Find X 超級閃充版 介紹 Find X 超級閃充版 最低價格: 26,800
Find X 藍寶堅尼版 介紹 Find X 藍寶堅尼版 未上市
Find X 介紹 Find X 最低價格: 21,500
AX7 Pro 介紹 AX7 Pro 最低價格: 9,200
AX7 介紹 AX7 最低價格: 6,500
AX5 介紹 AX5 最低價格: 5,300
A73 介紹 A73 最低價格: 5,000
A3 介紹 A3 最低價格: 7,200