OPPO - 上市與未上市產品

  廠牌/型號 最低價
R17 Pro 介紹 R17 Pro 最低價格: 16,100
R17 介紹 R17 最低價格: 12,800
R15 Pro 介紹 R15 Pro 最低價格: 15,500
R15 介紹 R15 最低價格: 11,800
R11s Plus 介紹 R11s Plus 最低價格: 9,900
R11s (紅) 介紹 R11s (紅) 最低價格: 9,100
R11s 介紹 R11s 最低價格: 9,200
Find X 超級閃充版 介紹 Find X 超級閃充版 最低價格: 27,000
Find X 藍寶堅尼版 介紹 Find X 藍寶堅尼版 未上市
Find X 介紹 Find X 最低價格: 23,400
AX7 Pro 介紹 AX7 Pro 最低價格: 9,700
AX7 介紹 AX7 最低價格: 7,500
AX5 介紹 AX5 最低價格: 6,000
A73 介紹 A73 最低價格: 5,300
A3 介紹 A3 最低價格: 7,800